Kdy musí být nominován koordinátor BOZP na staveništi? Ke zodpovězení této otázky můžeme použít klíč v této tabulce a textu níže:

Zákon č. 309/2006 Sb.

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

§ 14 odstavec 1.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby.

§ 15 odstavec 1.

V případech, kdy při realizaci stavby

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Nařízení vlády č.591/2006 Sb.

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)


koordinátor BOZP musí být ustanoven zejména pro tyto činnosti:

 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m
 • práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m
 • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb
 • práce spojené s vysoce toxickými chemickými látkami
 • práce se zdroji ionizujícího záření
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí
 • práce v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)
 • studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy
 • práce potapěčské
 • práce s výbušninami
 • práce v prostorech s výskytem azbestu

Hlavními úkoly koordinátora BOZP jsou:

Zpracování plánu BOZP:

 • Doporučovat řešení, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací
 • Zapracovat do plánu BOZP údaje, informace a postupy v podrobnostech odpovídajícím potřebám, které souvisejí s BOZP
 • Formulovat základní požadavky na zajištění BOZP
 • Detailní popis prováděných prací na pracovišti
 • Soupis pracovních profesí, které realizují jednotlivé práce
 • Specifikace činností prováděných dodavateli a subdodavateli
 • Specifikace odpovědností a postupů
 • Zapracování připomínek k návrhu plánu BOZP ze strany klienta

Pravidelná činnost koordinátora

 • Prohlídky stavby a návrhy termínů kontrolních dnů
 • Koordinaci spolupráce osob pověřených přijímáním opatření BOZP
 • Spolupráci při stanovování času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací
 • Sledování provádění prací s ohledem na BOZP
 • Kontrola zabezpečení obvodu staveniště
 • Sledování dodržování plánu
 • Zpracování zpráv o zjištěných nedostatcích – reporting
 • Školení dodavatelských firem v rámci seznámení s pracovištěm BOZP a PO v rámci kontrolního dne