TDI – technický dozor investora

(TDS – technický dozor stavebníka)

TDI zajišťuje nebo se účastní na těchto činnostech:

 • Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,
 • vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami ,
 • odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku,
 • protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli,
 • účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací,
 • dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
 • péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
 • projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
 • o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora,
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi,
 • kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
 • v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti,
 • spolupráci s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
 • sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly a pod.),
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,
 • uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
 • hlášení archeologických nálezů,
 • spolupráci s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
 • kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
 • kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukci,
 • přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
 • kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
 • kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
 • účast na kolaudačním řízení,
 • kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem,

zdroj: SAZEBNÍK UNIKA 2020